Tin tức & sự kiện

19/09/2023

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2023

DTH: Thông báo thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của CTCP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

02/08/2023

DTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/06/2023

Cổ phiếu công ty nhà Cường 'đô la' tăng giá 120%

30/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTH của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu (cổ đông) làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, số 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa bắt đầu từ ngày làm việc (từ thứ 2 tới thứ 6) bắt đầu từ ngày 27/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực.

29/05/2023

DTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2023

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 DTH - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,76% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

20/04/2023

DTH: Báo cáo thường niên 2022

17/04/2023

DTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

DTH: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

DTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

DTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027)

22/02/2023

DTH: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự

31/01/2023

DTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

DTH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/09/2022

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đã bán 31,067 CP

05/09/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 31,067 CP

01/08/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị