DNSE Detail Stock DVG

HNX: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt

Sản xuất sơn và chất kết dính

logo

DVG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

50.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.43 tỷ

Doanh thu

88.89 tỷ

6.34%

86.96

0

0.85

3.55%

0.81%

0.78%

6.87%

0.16%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Trinh

5.15%

Nguyễn Thị Nga

4.56%

Nguyễn Văn Báo

2.28%

Bùi Văn Thụy

1.79%

Khác

86.22%

Tin tức & Sự kiện