DNSE Detail Stock DVM

HNX: CTCP Dược liệu Việt Nam

Dược phẩm

logo

DVM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

367 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.70 tỷ

Doanh thu

1,629 tỷ

4.70%

1,113.71

0

0.68

174.01%

5.85%

2.63%

9.25%

108.58%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Vũ Thành Trung

20.06%

Lê Cao Hoàng

2.1%

Đoàn Thị Thu Hoài

1.26%

Khác

76.58%

Tin tức & Sự kiện