DNSE Detail Stock DXG

HOSE: CTCP Tập đoàn Đất Xanh

Bất động sản dân cư

logo

DXG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9,729 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

298 tỷ

Doanh thu

4,411 tỷ

3.52%

413.87

0

1.72

-26.83%

2.34%

1.15%

45.71%

33.63%

-0.91%

-16.75%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lương Trí Thìn

16.98%

Lương Trí Thảo

11.68%

CTCP Đầu tư Hải Đăng

3.46%

CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành

3.46%

Khác

64.42%

Tin tức & Sự kiện