DNSE Detail Stock DXS

HOSE: CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Đại lý và môi giới bất động sản

logo

DXS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,588 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-98.12 tỷ

Doanh thu

2,203 tỷ

36.19%

-170.91

0

1.45

0%

-0.76%

-0.39%

36.62%

25.95%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đất Xanh

44.08%

Victory Holding Investment Limited

6.39%

Đỗ Thị Hiền

3.85%

Khác

45.68%

Tin tức & Sự kiện