DNSE Detail Stock DXV

HOSE: CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Vật liệu xây dựng khác

logo

DXV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

50.49 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.38 tỷ

Doanh thu

166 tỷ

1.24%

-846.42

0

0.30

0%

-7.91%

-6.46%

4.70%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

65.81%

Tống Hoàng Dũng

4.55%

Quách Đình Dương

3.42%

Quách Đình Hùng

2.31%

Khác

23.91%

Tin tức & Sự kiện