DNSE Detail Stock DZM

UPCOM: CTCP Cơ điện Dzĩ An

Thiết bị điện nặng

logo

DZM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.65 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.30 tỷ

Doanh thu

13.65 tỷ

0.76%

-1,166.90

0

0

0%

-33.18%

-6.77%

18.89%

-1,072.75%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi

7.43%

Nguyễn Đức Cường

5.36%

Đặng Đình Hưng

5.15%

Vũ Thị Thanh Bình

4.99%

Khác

77.07%

Tin tức & Sự kiện