Tin tức & sự kiện

19/09/2022

DZM: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu DZM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

09/09/2022

DZM: Quyết định quy trì diện bị cảnh báo

06/08/2022

DZM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/08/2022

DZM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

DZM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

DZM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

DZM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/07/2022

DZM: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo

07/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An
Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông,
phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

07/07/2022

DZM: CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán nhà nước

01/07/2022

DZM bị phạt hành chính do chậm công bố thông tin

Ngày 27/06/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện Dzĩ An (HNX: DZM).

24/06/2022

DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

DZM: Thông báo chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

31/05/2022

DZM: Công bố thông bổ sung ngành nghề kinh doanh.

26/05/2022

DZM: Báo cáo thường niên 2021

11/05/2022

DZM: Giải trình lợi nhuận Quý 1 năm 2022.

11/05/2022

DZM: Giải trình lợi nhuận BCTC năm 2021.

11/05/2022

DZM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

11/05/2022

DZM: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo

10/05/2022

DZM: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)