DZM và KLF có khả năng bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An và KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Theo đó, cổ phiếu DZM của Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bổ thông tin.

Mới đây, HNX cho biết đưa cổ phiếu DZM vào diện bị kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tại ngày 30/9/2023 trên báo cáo tài chính họp nhất quý 3 năm 2023;

Trước đó, HNX thông báo về việc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DZM. Cụ thể: chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DZM của Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An từ ngày 31/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định;

Đồng thời, cổ phiếu công ty chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

Ngoài ra, cổ phiếu DZM đang trong các diện sau:

+ Cảnh báo theo Quyết định số 1045/QĐ-SGDHN ngày 05/10/2023 do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết;

+ Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 1047/QĐ-SGDHN ngày 05/10/2023 tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Đồng thời, cổ phiểu KLF của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 nghị định 155/2020/ND-CP do tổ chức niêm vết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, HNX thông báo về việc duy trì diện bị đình chỉ giao dịch và duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KJLF, từ ngày 12/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định;

Bên cạnh đó, HNX tiếp tục duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KLF từ ngày 10/10/0003 do tổ chức niểm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định;

Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiển thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

Qua đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DZM và KLF theo quy định. Đồng thời, HNX cũng đề nghị hai công ty trên có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Xem thêm tại vneconomy.vn