DNSE Detail Stock ELC

HOSE: CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom

Tư vấn công nghệ thông tin và dịch vụ khác

logo

ELC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,882 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

81.29 tỷ

Doanh thu

1,002 tỷ

89.08%

976.03

0

1.13

-81.90%

8.51%

6.56%

18.53%

1.90%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phan Chiến Thắng

5.65%

Trần Hùng Giang

4.13%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

4.12%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

4.11%

Khác

81.99%

Tin tức & Sự kiện