DNSE Detail Stock EMG

UPCOM: CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện

Linh kiện và thiết bị điện

logo

EMG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

53.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.37 tỷ

Doanh thu

57.63 tỷ

0.63%

4,124.12

0

0.33

0%

14.24%

10.81%

45.27%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

49.64%

Nguyễn Ngọc Bình

5.38%

Đào Văn Hiếu

5.16%

Lê Văn Bảy

3.44%

Khác

36.38%

Tin tức & Sự kiện