DNSE Detail Stock EVE

HOSE: CTCP Everpia

Sản xuất phụ kiện và may mặc khác

logo

EVE

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

588 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.34 tỷ

Doanh thu

805 tỷ

100.00%

293.94

0

0.46

-71.95%

1.32%

0.94%

32.21%

23.18%

80%

3.30%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lee Jae Eun

18.03%

AFC Vietnam Fund Ltd

9.11%

Woori Investment & Securities Co Ltd

8.12%

NH Investment & Securities Co Ltd

6.95%

Khác

57.79%

Tin tức & Sự kiện