DNSE Detail Stock EVF

HOSE: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Các dịch vụ tài chính khác

logo

EVF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9,085 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

417 tỷ

Doanh thu

4,380 tỷ

50,595 tỷ

592.56

2.88%

-10.10%

13.70%

0.71%

133.39%

0.10%

6.37%

0.85%

1.24

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Trung Kiên

2.96%

Nguyễn Văn Cảnh

2.47%

CTCP Quản lý quỹ HD

2.09%

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Thiên Triều ARIA

1.88%

Khác

90.60%

Tin tức & Sự kiện