DNSE Detail Stock EVS

HNX: CTCP Chứng khoán Everest

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

EVS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,236 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

83.78 tỷ

Doanh thu

372 tỷ

1,967 tỷ

1.94

508.35

18,570.30%

4.35%

3.54%

67.81%

-14.48%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Vũ Mạnh Tiến

6.07%

Nguyễn Hồng Tuấn

4.98%

Quỹ đầu tư Giá trị Việt Nam (VVIF2020)

3.17%

Vũ Hải Anh

3.04%

Khác

82.74%

Tin tức & Sự kiện