DNSE Detail Stock FCN

HOSE: CTCP FECON

Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài

logo

FCN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,133 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-49.26 tỷ

Doanh thu

2,882 tỷ

15.38%

-312.90

0

1.57

0%

-1.29%

-0.54%

15.93%

83.69%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Raito Kogyo Co Ltd

25.51%

Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One

10.16%

Phạm Việt Khoa

3.18%

Khác

61.15%

Tin tức & Sự kiện