DNSE Detail Stock FPT

HOSE: CTCP FPT

Phần mềm hệ thống và ứng dụng

logo

FPT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

194,242 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6,770 tỷ

Doanh thu

55,029 tỷ

86.80%

4,635.28

0

0.96

4.35%

27.69%

14.43%

38.64%

52.04%

85%

2.08%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trương Gia Bình

6.08%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

5%

Công ty TNHH QT

3.23%

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

2.92%

Khác

82.77%

Tin tức & Sự kiện