Tin tức & sự kiện

29/08/2022

FRM: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/08/2022

FRM: CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2022

04/08/2022

FRM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

FRM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

FRM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

FRM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

FRM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

FRM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

FRM: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

21/03/2022

FRM: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

FRM: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRM của CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trên website Công ty (www.forimex.vn) và ghi trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trên website Công ty và đính kèm trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội

15/03/2022

FRM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/02/2022

FRM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

FRM: Quyết định của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022

16/02/2022

FRM: Quyết định của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022

16/02/2022

FRM: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/02/2022

FRM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/01/2022

FRM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/10/2021

FRM: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021