DNSE Detail Stock FRT

HOSE: CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Chuỗi cửa hàng bán hàng tổng hợp

logo

FRT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

24,387 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-301.81 tỷ

Doanh thu

33,138 tỷ

20.62%

-2,215.21

0

0.77

0%

-14.12%

-2.45%

17.45%

405.48%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP FPT

46.54%

CTBC Vietnam Equity Fund

4.92%

Hanoi Investments Holdings Ltd

1.98%

Norges Bank

1.89%

Khác

44.67%

Tin tức & Sự kiện