DNSE Detail Stock G36

UPCOM: Tổng Công ty 36 - CTCP

Xây dựng công trình khác

logo

G36

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

788 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

37.02 tỷ

Doanh thu

1,444 tỷ

2.93%

356.81

0

1.48

-16.90%

3.38%

0.82%

9.56%

75.84%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Quốc phòng

18.38%

Nguyễn Đăng Giáp

17.24%

CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc

5.03%

CTCP Vận tải và Thương mại Anh Quân

4.97%

Khác

54.38%

Tin tức & Sự kiện