DNSE Detail Stock GEX

HOSE: CTCP Tập đoàn GELEX

Tập đoàn công nghiệp

logo

GEX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

19,840 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

531 tỷ

Doanh thu

30,248 tỷ

9.93%

623.83

0

1.86

0%

5.10%

2.03%

17.98%

93.53%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Tuấn

23.76%

CTCP Chứng khoán VIX

3.52%

Đào Thị Lơ

3.07%

CTCP Đầu tư Nước sạch và môi trường ECO & MORE

2.47%

Khác

67.18%

Tin tức & Sự kiện