DNSE Detail Stock GIL

HOSE: CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

GIL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,429 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

71.87 tỷ

Doanh thu

1,001 tỷ

1.90%

1,026.71

0

1.67

-94.36%

2.97%

2.21%

11.25%

14.83%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Hùng

8.66%

Lê Anh Thư

5.01%

Nguyễn Phương Đông

4.59%

Lê Thị Kim Oanh

3.53%

Khác

78.21%

Tin tức & Sự kiện