Tin tức & sự kiện

11/07/2022

GLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

GLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

GLC: Công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/04/2022

GLC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

GLC: Báo cáo tài chính năm 2021

10/01/2022

GLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/07/2021

GLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/07/2021

GLC đón thêm một cổ đông lớn

Mới đây, một cá nhân vừa trở thành cổ đông lớn tại CTCP Vàng Lào Cai (UPCoM: GLC).

07/07/2021

GLC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Tuấn Thịnh

07/07/2021

GLC: Chu Quang Tú không còn là cổ đông lớn

18/06/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/07/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

10/06/2021

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/06/2021

GLC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu GLC ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

01/06/2021

GLC: Báo cáo tài chính năm 2020

27/05/2021

GLC: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

24/05/2021

20 mã tạm dừng giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên UPCoM đối với 20 mã chứng khoán.

22/05/2021

GLC: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

24/03/2021

GLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

08/07/2020

GLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020