DNSE Detail Stock GMX

HNX: CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân

Sản xuất gạch

logo

GMX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

173 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.76 tỷ

Doanh thu

174 tỷ

6.13%

2,298.17

0

0.13

-73.28%

17.39%

12.39%

33.73%

19.54%

80%

4.28%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Dư Thị Thanh Hương

6.81%

Dennis Peter Eric

5.07%

Đặng Thị Mai Thi

5.01%

Phạm Văn Hậu

3.71%

Khác

79.40%

Tin tức & Sự kiện