DNSE Detail Stock GSM

UPCOM: CTCP Thủy điện Hương Sơn

Sản xuất và phân phối điện

logo

GSM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

571 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

28.48 tỷ

Doanh thu

114 tỷ

0.08%

997.04

0

-0.13

-95.51%

5.72%

3.96%

37.27%

42.14%

20%

12.05%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ khách sạn Kim Thành

26.68%

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

19.75%

Nguyễn Đình Toàn

11.75%

Nguyễn Thanh Hải

11.68%

Khác

30.14%

Tin tức & Sự kiện