DNSE Detail Stock GSP

HOSE: CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế

Lưu trữ và vận chuyển dầu khí

logo

GSP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

812 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

92.59 tỷ

Doanh thu

1,724 tỷ

11.97%

1,659.35

0

0.78

64.39%

11.99%

6.01%

9.96%

45.26%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

67.98%

Nguyễn Hồng Hiệp

2.69%

The Knowledge Company Inc

1.79%

Indochina No.1 Limited Liability Partnership

1.79%

Khác

25.75%

Tin tức & Sự kiện