Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 GSP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong năm 2022.

27/01/2023

GSP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

21/01/2023

"Săn" doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng tốt, trả cổ tức tiền mặt cao hơn lãi ngân hàng

Trong giai đoạn lãi suất và tỷ giá biến động như hiện nay, Agriseco Research cho rằng một trong những chiến lược đầu tư phù hợp là mua những cổ phiếu trả cổ tức hàng năm cao hơn mức lãi suất ngân hàng, đồng thời có câu chuyện tăng trưởng để hưởng lợi từ tăng giá trong tương lai. Tiêu chí này đảm bảo doanh nghiệp có khả năng chi trả cổ tức cao và đều đặn hàng năm. Thứ ba, giá trị giao dịch trung bình 30 phiên lớn hơn 10.000 cổ phiếu/phiên Tiêu chí này đảm bảo việc giao dịch cổ phiếu được diễn ra dễ dàng Các cổ phiếu đạt những tiêu chí trên do Agriseco Research lựa chọn bao gồm: PVP – Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

10/01/2023

GSP: Nghị quyết,Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản va thông báo thay đổi nhân sự

27/12/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch và tài liệu gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế như sau:

15/12/2022

GSP: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/12/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/11/2022

GSP: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/10/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch và tài liệu gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/10/2022

GSP: BCTC quý 3 năm 2022

14/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế như sau:

04/10/2022

GSP: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

20/09/2022

GSP: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát

20/09/2022

GSP: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Nguyễn Bá Nghị

16/08/2022

GSP: Giải trình LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

GSP: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

GSP: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc đối với Ông Hoàng Minh Tuân và Ông Nguyễn Hải Long

28/07/2022

GSP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Hoàng Minh Tuân và Ông Nguyễn Hải Long