Tin tức & sự kiện

19/01/2023

GTD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/11/2022

GTD: Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

18/07/2022

GTD: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Thủy - Thành viên HĐQT là người phụ trách quản trị Công ty từ 15/07/2022

15/07/2022

GTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

GTD: Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Bà Trịnh Thị Thúy Mai - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trường đảm nhiệm vị trí quyền Trưởng phòng Kế Toán

14/06/2022

GTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

GTD: Điều lệ công ty sửa đổi lần 2

23/05/2022

GTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

GTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTD của Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 5/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình, số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

GTD: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

GTD: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

GTD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

GTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2022

GTD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/2022

GTD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/01/2022

GTD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

GTD: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

27/07/2021

GTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

02/06/2021

GTD: Thay đổi nhân sự