Tin tức & sự kiện

27/09/2023

GVT: Trần Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 11,300 CP

14/09/2023

GVT: Trần Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,300 CP

25/08/2023

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

21/07/2023

GVT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/06/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26/6 – 30/6: Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt 50%

09/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

09/06/2023

GVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2023

Giấy Việt Trì (GVT) trả cổ tức 36% bằng tiền mặt

05/06/2023

GVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền người sở hữu chứng khoán

25/05/2023

GVT: Thay đổi nhân sự

22/05/2023

GVT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

GVT: Thay đổi nhân sự

22/05/2023

GVT: Thay đổi nhân sự

22/05/2023

GVT: Thay đổi người công bố thông tin

27/04/2023

GVT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 GVT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 144 tỷ đồng.

05/04/2023

GVT: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

GVT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2023

GVT: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 05 hoặc tháng 06/2023 (Công ty sẽ thông báo sau).