Tin tức & sự kiện

27/07/2022

H11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

H11: Công bố thông tin về hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

H11: Công bố thông tin về hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

07/07/2022

H11: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Khương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thu Nga đảm nhiệm vị trí Trưởng BKS

28/06/2022

H11: CBTT Thông báo kết quả của việc bầu nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

28/06/2022

H11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

H11: Báo cáo thường niên 2021

06/06/2022

H11: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ TN 2022

06/06/2022

H11: Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2022

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD 101 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 hoặc một thời điểm thích hợp khác trước 30/06. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, địa chỉ số 168 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

11/05/2022

H11: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - H11

11/05/2022

H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

H11: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

H11: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

H11: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022

29/04/2022

H11: TB về việc hủy Thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2022

29/04/2022

H11: Thông báo về việc hủy thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2022

07/04/2022

H11: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD 101 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022. Trường hợp bất khả kháng phải tổ chức sau tháng 4, Công ty sẽ xin phép chấp thuận của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, thời gian cụ thể Công ty thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 2 – Công ty Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của của Đại hội đồng cổ đông.

16/03/2022

H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022