DNSE Detail Stock HAH

HOSE: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

HAH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,579 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

325 tỷ

Doanh thu

2,662 tỷ

16.92%

3,081.25

0

1.47

-5.93%

8.88%

5.19%

19.72%

38.92%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà

14.53%

CTCP Đầu tư Sao Á D.C

10.66%

CTCP Container Việt Nam

5%

Công ty TNHH Quỹ TM Holding

4.98%

Khác

64.83%

Tin tức & Sự kiện