DNSE Detail Stock HAP

HOSE: CTCP Tập đoàn Hapaco

Sản phẩm làm từ giấy

logo

HAP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

526 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

19.85 tỷ

Doanh thu

296 tỷ

6.10%

178.88

0

0.77

-70.81%

1.65%

1.55%

12.62%

1.63%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Vũ Dương Hiền

12.95%

Phạm Anh Đào

5.01%

Phạm Thị Kim Nhung

5.01%

Phạm Thị Tuyết Lan

5.01%

Khác

72.02%

Tin tức & Sự kiện