DNSE Detail Stock HAR

HOSE: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Đại lý và môi giới bất động sản

logo

HAR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

400 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

27.33 tỷ

Doanh thu

17.46 tỷ

0.29%

285.63

0

1.27

169.77%

2.59%

2.57%

68.34%

0.12%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Gia Bảo

12.71%

Công ty TNHH Thai Invest International

8.53%

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư KGB

7.61%

Nguyễn Nhân Bảo

6.13%

Khác

65.02%

Tin tức & Sự kiện