Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

HAV: Thay đổi nhân sự

03/10/2022

HAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/09/2022

HAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 09/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

16/08/2022

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/08/2022

HAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

HAV: Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/07/2022

HAV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

HAV: Báo cáo thường niên 2021

29/06/2022

HAV: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

HAV: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán: V/v kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2022 của Công ty CP Rượu Hapro

14/01/2022

HAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/11/2021

HAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/10/2021

HAV: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

30/10/2021

HAV: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

05/10/2021

HAV: Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

05/10/2021

HAV: Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

21/09/2021

HAV: Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

21/09/2021

HAV: Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021