Tin tức & sự kiện

15/09/2023

HAV: Thông báo bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

15/09/2023

HAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/08/2023

HAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Thời gian họp: Tháng 09/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)

01/08/2023

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/07/2023

HAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2023

HAV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

HAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/07/2023

HAV: Báo cáo thường niên 2022

04/07/2023

Cổ phiếu một công ty rượu bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Rượu Hapro (UPCoM: HAV) vào diện cảnh báo từ ngày 05/07. Do BCTC năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

04/07/2023

HAV: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

04/07/2023

HAV: Thông báo về trạng thái chứng khoán

30/06/2023

HAV: Báo cáo tài chính năm 2022

28/03/2023

HAV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023

18/01/2023

HAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

HAV: Bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Thành là Người phụ trách quản trị Công ty

03/10/2022

HAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/09/2022

HAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 09/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

16/08/2022

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022