Tin tức & sự kiện

17/01/2023

HBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

HBD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/04/2022

HBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

HBD: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

HBD: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/03/2022

HBD: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% /cổ phiếu (1.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bao Bì PP Bình Dương số 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% /cổ phiếu (1.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bao Bì PP Bình Dương số 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/03/2022

HBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

24/02/2022

HBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/01/2022

HBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

HBD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

13/05/2021

HBD: Thay đổi người công bố thông tin

12/04/2021

HBD: Báo cáo thường niên 2020

31/03/2021

HBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/03/2021

HBD: Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/03/2021

HBD: Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

03/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% (1.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 14/04/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bao Bì PP Bình Dương số 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/03/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% (1.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 14/04/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bao Bì PP Bình Dương số 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/02/2021

HBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. trả cổ tức bằng tiền mặt