Tin tức & sự kiện

21/09/2023

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán bị chốt mạnh, VN-Index giảm hơn 13 điểm

14/07/2023

HBD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

HBD: Bùi Tố Quý Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 8,400 CP

22/06/2023

HBD: Nguyễn Thúy Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 91,919 CP

20/06/2023

HBD: Bùi Tố Quý Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 8,400 CP

21/04/2023

BCTC 2022 HBD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

11/04/2023

HBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

HBD: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

HBD: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

HBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

HBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

23/02/2023

HBD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN 2023 và tạm ứng cổ tức 2022

22/02/2023

HBD: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

HBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

HBD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/04/2022

HBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

HBD: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

HBD: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/03/2022

HBD: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

02/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% /cổ phiếu (1.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bao Bì PP Bình Dương số 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.