Tin tức & sự kiện

13/09/2022

HBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/09/2022

HBS: Thay đổi nhân sự

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

22/08/2022

HBS: VNX chấp thuận HBS làm thành viên giao dịch

22/08/2022

HBS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm

19/08/2022

HBS: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với HBS

17/08/2022

HBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2022

HBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

HBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

15/08/2022

HBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

HBS: Người có liên quan bà Nguyễn Thị Loan được bầu làm Chủ tịch HĐQT

Ngày 12/08, HĐQT của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HOSE: HBS) đã có Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật cho các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

15/08/2022

HBS: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc bầu Ông Lê Xuân Tùng đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT thay Ông Trần Kiên Cường

11/08/2022

HBS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (người đại diện theo pháp luật)

09/08/2022

HBS: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2022

09/08/2022

HBS: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Viết Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 03/08/2022

05/08/2022

HBS: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT ngày 03/08/2022

04/08/2022

Chủ tịch HBS từ nhiệm sau 3 tháng nhận chức

Sau 3 tháng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HOSE: HBS), ông Trần Kiên Cường đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

03/08/2022

HBS: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

27/07/2022

HBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

HBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022