DNSE Detail Stock HCM

HOSE: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đầu tư và Môi giới - Chứng khoán

logo

HCM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11,362 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

674 tỷ

Doanh thu

2,903 tỷ

8,312 tỷ

1.80

1,474.94

-16.26%

8.32%

4.04%

12.41%

64.46%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Dragon Capital Markets Limited

30.07%

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

23.13%

KIM Vietnam Growth Equity Fund

2.65%

Nguyễn Hoài Bảo

0%

Khác

44.15%

Tin tức & Sự kiện