DNSE Detail Stock HD8

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8

Bất động sản dân cư

logo

HD8

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

86.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.40 tỷ

Doanh thu

0.68 tỷ

0.00%

640.08

0

0.53

0%

4.99%

2.68%

32.05%

0%

0%

0%

40%

14.44%

13.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

51%

CTCP Tasco

9%

Tạ Văn Phương

4.01%

Nguyễn Ngọc Hải

0.01%

Khác

35.98%

Tin tức & Sự kiện