Tin tức & sự kiện

08/09/2022

HD8: Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng - đăng ký bán 400,000 CP

08/09/2022

HD8: Lê Quang Phong - Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 566,000 CP

03/08/2022

HD8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

HD8: Bà Phan Thị Minh Hương được bầu giữ chức Trưởng BKS nhiệm ký 2022 - 2027

24/06/2022

HD8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

HD8: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và Giám Đốc Công ty

25/05/2022

HD8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2022

HD8: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD8 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 – Số 2, 3 – TTB, khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

07/03/2022

HD8: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

07/03/2022

HD8: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

HD8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

HD8: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/12/2021

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/12/2021

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/10/2021

HD8: Trần Thu Hằng - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin; Ủy viên HĐQT - đã bán 6,000 CP

04/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD8 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý IV/2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 – số 02 và 03 – TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 - số 02 và 03 – TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 21/10/2021 (người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/10/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD8 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý IV/2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 – số 02 và 03 – TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 - số 02 và 03 – TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 21/10/2021 (người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

02/10/2021

HD8: Trần Thu Hằng - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6,000 CP