DNSE Detail Stock HD8

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8

Bất động sản dân cư

logo

HD8

Tin tức

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/6

HD8

-19.23%

VGL

-11.11%

+3

04/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/6

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 3-7/6

HD8

-19.23%

VWS

+5.64%

+17

03/06/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 3-7/6

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1300 đồng/CP

HD8

-19.23%

28/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

HD8

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

HD8

+1.19%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

HD8

+1.19%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 1000 đồng/CP

HD8

+1.19%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

HD8

+1.19%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

HD8

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HD8

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

HD8

0.00%

09/11/2023

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HD8

-3.19%

12/10/2023

HD8: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HD8

0.00%

09/10/2023

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HD8

0.00%

09/10/2023

HD8: Thay đổi nhân sự

HD8

-5.26%

11/08/2023

HD8: Thay đổi nhân sự

HD8

0.00%

07/08/2023

HD8: Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động

HD8

+2.53%

02/08/2023

HD8: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

HD8

0.00%

01/08/2023

HD8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

HD8

0.00%

31/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1000 đồng/CP

HD8

+2.27%

07/07/2023