DNSE Detail Stock HDC

HOSE: CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Bất động sản dân cư

logo

HDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,374 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

101 tỷ

Doanh thu

574 tỷ

0.46%

651.31

0

1.64

-97.20%

5.34%

2.19%

40.59%

91.24%

12.76%

38.92%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đoàn Hữu Thuận

8.58%

Lê Viết Liên

3.68%

Nguyễn Thị Thanh Hà

2.94%

Đoàn Hữu Hà Vinh

1.9%

Khác

82.90%

Tin tức & Sự kiện