Tin tức & sự kiện

09/10/2023

HDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

09/10/2023

HDO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

HDO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

HDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

HDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

HDO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

21/10/2022

HDO: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

01/08/2022

HDO: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

23/05/2022

HDO: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

23/11/2021

HDO: Nguyễn Thanh Toàn không còn là cổ đông lớn

11/11/2021

HDO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

08/09/2021

HDO: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Toàn

26/07/2021

HDO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

HDO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/10/2020

HDO: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

13/08/2020

HDO: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDO của CTCP Hưng Đạo Container như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tp.HCM (địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau).
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
+ Thông qua nội dung các tờ trình.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

25/05/2020

HDO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

HDO: BCTC Quý 1/2020

29/04/2020

HDO: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020