DNSE Detail Stock HDP

UPCOM: CTCP Dược Hà Tĩnh

Dược phẩm

logo

HDP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

176 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.43 tỷ

Doanh thu

416 tỷ

1.03%

1,251.01

0

0.34

0%

10.73%

5.13%

25.01%

0%

70%

7.06%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Quốc Khánh

11.56%

Lê Hồng Phúc

9.28%

Nguyễn Đăng Phát

7.5%

Võ Đức Nhân

6.5%

Khác

65.16%

Tin tức & Sự kiện