Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HDP: Ngày 14/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

17/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 473,000 CP

16/01/2023

HDP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

HDP: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 473,000 cổ phiếu

03/01/2023

HDP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/12/2022

HDP: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

17/11/2022

HDP: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

03/10/2022

HDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2022

HDP: Công bố thông tin về kết quả kiểm tra thuế

23/09/2022

HDP: ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

27/07/2022

HDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

HDP: Quyết định của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh nha trang

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDP của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

23/05/2022

HDP: Dương Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 151,800 CP

12/05/2022

HDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2022

HDP: Ông Phan Anh Huy được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát từ 05/05/2022

10/05/2022

HDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

HDP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

09/05/2022

HDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

HDP: Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh