HDP: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

HDP: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Sáng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/09/2023.

HNX