DNSE Detail Stock HDS

UPCOM: CTCP Giống cây trồng Hải Dương

Hạt, cây giống thương mại

logo

HDS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

42.85 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-456.87

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện