Tin tức & sự kiện

24/10/2022

HGT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

HGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

HGT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2022

HGT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

HGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

HGT: Thông báo hợp đồng Kiểm Toán được ký kết giữa công ty CPDL Hương Giang với Cty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

10/05/2022

HGT: Nghị Quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí nhân sự HĐQT

​​

09/05/2022

HGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HGT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

HGT: Đơn Từ Nhiệm Tư Cách Thành Viên Hội đồng quản trị, Chủ Tịch HĐQT

19/04/2022

HGT: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

HGT: Thông Báo Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa

01/04/2022

HGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

HGT: Giải trình về báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

HGT: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGT của CTCP Du lịch Hương Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông

10/03/2022

HGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

HGT: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (niên khóa 2021)

09/02/2022

HGT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

HGT: Báo Cáo tài chính quý 4/ 2021