HGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc Thủy

HGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc Thủy

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ngọc Thủy
- Mã chứng khoán: HGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,400,000 CP (tỷ lệ 7%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 330,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,070,000 CP (tỷ lệ 5.35%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/05/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán thu hồi vốn

HNX