BCTC Quý 4/2023 HGT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 10,76% và giá vốn giảm 15,87% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên tới 93,51%, trong khi chi phí bán hàng đã giảm 22,41% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 1,48 tỷ đồng, giảm 820,96% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cho cả năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 51,06 tỷ đồng, tăng 39,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 116,7% lên mức 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng đến 637,07% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 56,99% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 110,89 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây