HGT: Lê Thị Ngọc Thủy không còn là cổ đông lớn

HGT: Lê Thị Ngọc Thủy không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ngọc Thủy
- Mã chứng khoán: HGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,070,000 CP (tỷ lệ 5.35%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 180,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 890,000 CP (tỷ lệ 4.45%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/05/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX