Tin tức & sự kiện

01/02/2023

HGW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

HGW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

HGW: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

15/12/2022

HGW: Thay đổi nhân sự

15/12/2022

HGW: Nghị quyết V/v thành lập Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang trực thuộc Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang (Kèm Điều lệ Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang)

15/12/2022

HGW: Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (HGW)

17/11/2022

HGW: Ông Vũ Minh Đức thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc 

31/10/2022

HGW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HGW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

04/10/2022

HGW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/09/2022

HGW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

HGW: Ông Dương Văn Thọ thôi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ 01/10/2022

27/09/2022

HGW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

HGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

HGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

HGW: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

01/08/2022

HGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HGW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

HGW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

HGW: Thông báo về ngày ký hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022