DNSE Detail Stock HHC

HNX: CTCP Bánh kẹo Hải Hà

Sản xuất bánh kẹo, bánh mì

logo

HHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,892 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

60.19 tỷ

Doanh thu

858 tỷ

16.24%

3,664.30

0

0.46

84.61%

10.17%

4.33%

21.88%

28.74%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trương Thị Bửu

24%

Lưu Văn Vũ

24%

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực

4.99%

Lê Mạnh Linh

4.97%

Khác

42.04%

Tin tức & Sự kiện